لیست قیمت مصرف کننده هود بیمکث

تاریخ به روز رسانی:1395/06/13

 
مدل قیمت (ریال) مدل قیمت (ریال) مدل قیمت (ریال)
1001(60 سانت) 1.860.000  7002(60-رنگی) 2.980.000  2019(80سانت)  6.550.000
1001(80سانت) 1.860.000 7002(80-رنگی) 2.980.000 2019(100سانت) 6.550.000
1001(90سانت) 1.880.000  7002(90-رنگی) 2.980.000  2020MP 8.140.000
1001(100سانت) 1.880.000  7002(100-رنگی)          ____  2021 5.730.000
1002(60سانت) 1.980.000  7002(60-استیل) 3.300.000  2022 8.950.000
1002(80سانت) 1.980.000  7002(80-استیل) 3.300.000  2023 8.950.000
1002(90سانت) 2.000.000  7002(90-استیل) 3.300.000  2024 6.450.000
1002(100سانت) 2.000.000  7002(100-استیل) ____  2025 4.730.000
4001(60سانت) 1.860.000  7004(90-استیل) 3.400.000  2026 9.500.000
4001(80سانت) 1.860.000  2005(60سانت) 4.400.000  2026  سفید 11.000.000
4001(90سانت) 1.880.000  2005(80سانت) 4.400.000  2027 5.780.000
4001(100سانت) 1.880.000  2005(90سانت) 4.400.000  2027سفید 6.900.000
4002(60-رنگی) 1.980.000  2006(60سانت) 5.080.000  2028 4.980.000
4002(80-رنگی) 1.980.000  2006(80سانت) 5.080.000  2029 7.500.000
4002(90-رنگی) 2.000.000  2006(90سانت) 5.080.000  2030مخفی 3.200.000
4002(100-رنگی) 2.000.000  2007 جزیره 4.950.000  2031 12.000.000
4002(60-استیل) 2.400.000  2008الیکا 4.600.000  2032 5.980.000
4002(80-استیل) 2.450.000  2009 5.350.000  2032 سفید 7.100.000
4002(90-استیل) 2.500.000  2010(60سات) 4.800.000  2033 8.950.000
4002(100-استیل) 2.550.000  2010(80سانت) 4.800.000  2034 11.500.000
8002(60-رنگی) 1.980.000  2010(90سانت) 4.800.000  2035 6.580.000
8002(80-رنگی) 1.980.000  2012(60سانت) 5.150.000  2036barsa 6.200.000
8002(90-رنگی) 2.000.000  2012(80سانت) 5.150.000  2037plados 5.950.000
8002(100-رنگی) 2.000.000  2012(90سانت) 5.150.000  2038forma 5.600.000
8002(60-استیل) 2.350.000  2012تاچ 5.300.000  2041
FLIGHT
5.400.000
8002(80-استیل) 2.400.000  2012 تیتانیوم 5.790.000 5.600.000
8002(90-استیل) 2.450.000  2014 5.730.000  2040 6.300.000
8002(100-استیل) 2.500.000  2015(60سانت) 6.550.000  2044 6.300.000
5002(60-رنگی) 2.980.000  2015(80سانت) 6.550.000  B110E  4.150.000
5002(80-رنگی) 2.980.000  2015(90سانت) 6.550.000  B111E  4.960.000
5002(90-رنگی) 2.980.000  2016 4.800.000  B112E  4.350.000
5002(100-رنگی) ____  2017(60سانت) 6.200.000  B114E  3.450.000
5002(60-استیل) 3.300.000  2017(80سانت) 6.200.000  B116E  5.460.000
5002(80-استیل) 3.300.000  2017(90سانت) 6.200.000    
5002(90-استیل) 3.300.000  2018 4.350.000    
5002(100-استیل) ____  2019(60سانت) 6.550.000