اهرمی

افسون موج

مروارید

درنا

نگین

هلیا

پارمیس رونیکا
آفتابه 766.000 880.000 950.000 950.000 1.090.000 1.090.000 1.170.000 1.300.000
دوش 1.000.000 1.210.000 1.210.000 1.210.000 1.410.000 1.410.000 1.455.000 1.750.000
روشویی ثابت 796.000 910.000 990.000 990.000 1.130.000 1.130.000 1.165.000 1.160.000
شیر سینک ثابت 863.000 1.150.000 1.180.000 1.180.000 1.360.000 1.360.000 1480.000 1.550.000
دیواری - - 1.390.000 1.390.000 1.390.000 1.390.000 - -
روشویی متحرک 853.000 - 1.165.000 1.650.000 1.330.000 1.330.000 - -
جمع چهارتکه ثابت 3.425.000 4.150.000 4.330.000 4.330.000 4.990.000 4.990.000 5.270.000 5.760.000
 

اهرمی فانتزی

سورنا سایه

پاپیون

مینیاتور

توسکا

فلت (NEW)

لوتوس

آفتابه 1.295.000 1.350.000 1.280.000 1.490.000 1.430.000 1.520.000 1.430.000
دوش 1.685.000 1.750.000 1.650.000 1.845.000 1.845.000 1.880.000 1.950.000
روشویی ثابت 1.445.000 1.460.000 1.430.000 1.655.000 1.620.000 1.685.000 1.500.000
شیر سینک ثابت 1.685.000 1.700.000 2.070.000 2.110.000 2.090.000 2.175.000 2.090.000
جمع 4 تکه 6.110.000 6.260.000 6.430.000 7.100.000 6.985.000 7.260.000 6.970.000

اهرمی فانتزی

تندیس

تیتانیوم

فلورا

اسکار

استار

لوتوس سفید کروم

لوتوس مشکی طلا

آفتابه 1.710.000 1.680.000 1.700.000 1.855.000 1.900.000 1.740.000 1.960.000
دوش 2.175.000 2.075.000 2.080.000 1.980.000 2.030.000 2.280.000 2,575,000
روشویی ثابت 1.575.000 1.665.000 1.840.000 1.490.000 1.540.000 1.840.000 1,950,000
شیر سینک ثابت 1.990.000 2.090.000 2.175.000 1.705.000 1.750.000 2.610.000 2,710,000
جمع 4 تکه 7.450.000 7.515.000 7.795.000 7.030.000 7.220.000 8.470.000 9,195,000
 

اهرمی فانتزی

رابیت کروم

رابیت مات

زرین

فدرال

دنیس طلایی

دنیس کروم
آفتابه 1.490.000 2,380,000 2.670.000 2,590,000 3,170,000 -
دوش 1.815.000 3,350,000 2.760.000 2,770,000 3,400,000 -
روشویی ثابت 1.580.000 2,480,000 2.740.000 1,890,000 3,210,000 -
شیر سینک ثابت 2.090.000 3,150,000 3.080.000 2,100,000 3,210,000 -
جمع 4 تکه 6.975.000 11,360,000 11.250.000 9,350,000 12,990,000 -

اهرمی فانتزی

هیلدا مشکی کروم هیلدا کروم آتیس کروم

آتیس سفید

آتیس طلایی مات

النا
آفتابه 1.690.000 1.510.000 1.285.000 1.460.000 2.370.000 1.390.000
دوش 2.090.000 1.900.000 1.910.000 2.080.000 3.070.000 1.740.000
روشویی ثابت 1.850.000 1.670.000 1.415.000 1.590.000 2.300.000 1.670.000
شیر سینک ثابت 2.475.000 2.375.000 1.795.000 2.060.000 3.020.000 2.370.000
جمع چهارتکه 8.110.000 7.455.000 6.405.000 7.190.000 10.760.000 7.170.000
 

شیرآلات کلاسیک

دوش

دیواری توکاسه آفتابه تک پایه تک پایه با علم کوتاه تک پایه با علم بلند
نیوکاستا 1.204.000 930.000 1.075.000 769.000 953.000 1.020.000 1.147.000
مینا 1.214.000 940.000 1.085.000 779.000 963.000 1.030.000 1.157.000
سکانی 1.230.000 955.000 1.100.000 795.000 975.000 1.045.000 1.170.000
 

یونیورست راشا  

یونیورست تینا

یونیورست

آرام

یونیورست تینا

طلایی

یونیورست آرام

طلایی

یونیورست تارا

سفید

یونیورست تارا

مشکی

یونیکا فلت

3.530.000 3.410.000 3.996.000 8.190.000 8.530.000 4.080.000 8.030.000 1.230.000

 یونیکا چند
حالته

یونیکا چند
حالته ماهسان 
یونیکا چند
حالته سفید
یونیکا چند
حالته مشکی
یونیکا چند
حالته طلایی

یونیورست تارا

یونیورست سارا

یونیورست آریا
866.000 585.000 1.187.000 2.275.000 2.390.000 2.700.000 2.760.000 3.165.000
 

شیر چشمی

روشویی بلند مینیاتور
روشویی بلند تیتانیوم روشویی بلند فلورا روشویی پایه بلند دنیس روشویی لیانا کروم
5.600.000 2.610.000 2.515.000 2.860.000 4.215.000 4.100.000

روشویی لیانا طلایی

روشویی لیانا طلایی مات روشویی بلند آتیس روشویی بلند آتیس سفید روشویی بلند آتیس طلا مات
5.100.000 5.320.000 2.210.000 2.320.000 3.380.000
 

باران

باران فلت شبنم شبنم شلنگدار گلوریا شارلوت سارینا سورن راشل
3.280.000 3.280.000 1.815.000 2.710.000 3.695.000 3.950.000 2.170.000 1.820.000 4.650.000

شیر سینک
لمسی

سارینا
طلایی
سارینا
شلنگدار
دیواری پانیا
(علم صدف)
دیواری پانیا
(علم عصایی)
سینک شاوری
مروارید
شیلدر
سفید
شیلدر
مشکی
12.500.000 3.930.000 3.695.000 1.590.000 1.755.000 1.990.000 2.325.000 2.325.000
 

شلنگ آفتابه

شلنگ آفتابه ایتالیایی شلنگ آفتابه برنجی شلنگ آفتابه زرین شلنگ دوش ایتالیایی شلنگ دوش زرین
140.000 185.000 268.000 600.000 173.000 600.000
شلنگ آفتابه سفید و مشکی پیسوال 3/8 (ماهسان) پیسوال 3/8 پیسوال 1/2 شیر لباسشویی قو دیواری
250.000 78.500 82.000 83.500 86.500 473.000

قو توکاسه

شیرشلنگی 1/2 کروم شیرشلنگی 1/2 زرد شیر دنباله بلند شیرشلنگی نیوکاستا گوشی چند حالته
544.000 232.000 210.000 300.000 296.000 189.000

علم کوتاه کروم

علم فلت علم دوخم سایه علم کلاسیک علم صدف علم پینی
313.000 682.000 518.000 192.000 343.000 368.000

آفتابه تکی تنسو

آفتابه تکی اهرمی آفتابه 2x2 قو توکاسه اهرمی قو دیواری اهرمی
819.000 535.000 169.000 777.000 769.000

فلاش تانک راسان

فلاش تانک راسان ، اطلس فلاش تانک ماهسان
792.000 626.000 680.000